Kommunale avgifter og gebyr

Beregningsgrunnlag

Kommunale avgifter faktureres som hovedregel 2 ganger i året.

Vann- og avløpsgebyret er inndelt i et abonnementsgebyr (fastavgift) og et forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er likt for alle boenheter, forbruksgebyret blir beregnet etter målt forbruk.

Vannmåler

Ved nyttår får alle kunder med vannmåler beskjed om å lese av vannmåler. Avlesningen danner grunnlaget for avregningen av vannforbruket. Der vi ikke har mottatt avlesning blir forbruket for neste år stipulert.

Feiing og tilsyn

Gebyr for feiing blir fakturert fra kommunen 2 ganger pr år. 

eFaktura

Med eFaktura får du regningene rett i nettbanken i stedet for i postkassen, ferdig utfylt med KID-nummer. Alle eFakturaer må godkjennes av deg før de belastes konto. eFaktura godkjenner du med et klikk. Hvis du selger huset ditt må du selv huske å si opp eFaktura avtalen i nettbanken, ellers vil du fortsatt motta eFaktura for tidligere eid bolig.

Salg av bolig

Du trenger ikke å melde fra til oss når du flytter ettersom våre systemer synkroniseres opp mot folkeregisteret. Kommunen deler ikke opp regningen ved salg av bolig. Regningen blir sendt til den som er registrert hjemmelshaver på faktureringsdagen. Det er megler eventuelt eier sitt ansvar å sørge for at avgiften blir fordelt mellom gammel og ny eier i salgsoppgjøret.

Selvkost

Kommunale tjenester knyttet til leveranse av vann-, avløp-, slam- og feietjenester er lovpålagte og kommer inn under regelverket for selvfinansierende tjenester. For disse tjenestene er regelen at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten.