Trafikksikkerhet

VISJON:

Farsund kommune skal være et trygt og livskraftig lokalsamfunn hvor det arbeides bevisst for å redusere sårbarheten for mennesker i trafikken.
Kommunen har ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet, gjennom sitt ansvar for arealplanlegging, som skole- og barnehageeier, som transportør, bruker og som arbeidsgiver. Ansvaret strekker seg fra det politiske nivå til samtlige enheter i kommunen og er hjemlet i en rekke lovverk.

FARSUND KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Kommunen har en egen trafikksikkerhetsplan (legg inn lenke). Gjeldende trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret 08.09 2016. Planen legger et grunnlag for hvordan kommunen ønsker å jobbe med trafikksikkerhet i alle ledd. Videre omfatter planen prioriteringslister over ønskede tiltak. Tiltak langs fylkesveier gis videre som innspill til fylkeskommunens fireårige handlingsplan.

Kommunen vil jobbe systematisk for å trygge de fysiske omgivelsene samtidig som det ønskes kontinuerlig fokus på holdningsskapende arbeid. Skole barnehager, helsestasjon, 0-visjonsprosjekt, MOT samt ulike lokale organisasjoner er alle viktige aktører i dette arbeidet.

For å oppnå et trygt og sundt lokalsamfunn er det avgjørende med god samfunnsplanlegging og god fysisk tilrettelegging. Arbeid med trafikksikkerhet og folkehelse henger også nøye sammen. Et lokalsamfunn med attraktive og effektive g/s-vei forbindelseslinjer mellom bolig og skole og bolig og arbeid og fritidsaktiviteter, vil medføre at flere velger å gå og sykle.

De desidert største behovene for tiltak ligger på fylkesveinettet med fylkeskommunen som veimyndighet. En god dialog med fylkeskommunen er avgjørende for å legge forholdene bedre til rette for gående og syklende. Planen gir viktige innspill til fylkeskommunens fireårige handlingsprogram.

Aktuelle trafikksikkerhetstiltak kan være alt fra holdningsskapende arbeid til større og mindre fysiske tiltak som anleggelse av gang- og sykkelveier, anleggelse av fartshumper, siktutbedring, skilting og lignende.
Les mer i Farsund kommunes egen trafikksikkerhetsplan her: (lenke)

Arbeidsmål:
  1. Innarbeide gode rutiner som sikrer at trafikksikkerheten blir ivaretatt i alle prosesser, i alle ansvarsområder og i det daglige virke i kommunen.
  2. Sertifisering av kommunen som "trafikksikker kommune".
  3. Informasjon og holdningsskapende arbeid blant alle aldersgrupper.

Farsund er en 0-visjonskommune!

nullvisjonen

Farsund kommune er med i et felles 0-visjonsprosjekt med kommunene i Listerregionen.. Prosjektet handler i hovedsak om holdningsskapende arbeid og har en egen prosjektleder: Torstein Salvesen.

Nullvisjonen har en egen innholdsrik nettside. Her finner du mange gode innspill, filmer, kurstilbud, aktuelle saker m.m.

Les mer om hva som foregår i Nullvisjonen i Agder på nettsiden: https://www.nullvisjonen-agder.no/ 

GI OSS INNSPILL OG TILBAKEMELDING

Vi er avhengig av gode innspill og dialog med deg som trafikant for å drifte og forbedre vegnettet vårt. Vi ber deg derfor om tips og tilbakemeldinger.


Når det gjelder drift og vedlikehold kontakt leder av uteseksjonen eller vakttelefonen utenom arbeidstid:
Leder uteseksjon, Øystein Hadland: 90 19 40 18, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Vakttelefon 1: 95 19 47 97
Vakttelefon 2: 95 13 12 18

For innspill til forbedringer, kontakt Farsund kommune: 38 38 20 00
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.