Voksenopplæring i Farsund

Tjenesteområdet omfatter funksjonen Voksenopplæring, som deles i grunnskoleopplæring for voksne, og norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere.

Grunnskoleopplæringen for voksne og undervisning for fremmedspråklige holder til på Ore.

Farsund Voksenopplæring har 3 ulike undervisningsområder for voksne og et for barn.

Norsk for innvandrere

Noen er bosatt i Farsund kommune, andre har oppholdstillatelse med bakgrunn i familiegjenforening med norske statsborgere. Denne gruppen må også ha undervisning i samfunnskunnskap. Vi har i øyeblikket ingen asylsøkere, da asylmottakene i kommunen er nedlagt. Vi har også elever som betaler for undervisningen. Det siste er stort sett arbeidsinnvandrere fra EU-området.
Vi arrangerer også kveldskurs i norsk på ulike nivå.

Særlig tilrettelagt opplæring for norske elever

Her har vi to grupper elever.
Voksne elever som skal ta grunnskoleeksamen. Denne gruppen tar fagene i ungdomsskolen over to år, og det er fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag som inngår i opplæringen. Elevene har den samme eksamensavviklingen som norske ungdomsskoleelever.

Elever med rett til grunnskoleopplæring som mottar spesialundervisning for voksne. Retten til undervisning er knyttet opp til sakkyndig uttalelse fra PPT, og enkeltvedtak knyttet opp mot rettighet og sakkyndig uttalelse.

Hjemmeside Lister PPT: http://www.listerppt.no/