Naturtypekartlegging

Tiltak for å ta vare på naturverdier
Kommunen er pålagt å kartlegge naturtyper med særlige kvaliteter.

Kommunen skal også informere om plassering av prioriterte naturtyper i området som har sjeldne biologiske kvaliteter og representerer et mangfold av arter.
Naturtypekartet blir behandlet hos Fylkesmannen for kvalitetssikring.