Vernede områder i Farsund kommune

Vår uvanlige natur med sjeldne vekster og rikt fugleliv har gjort at mange områder er blitt særskilt vernet, også hele landskapstyper er blitt beskyttet.

Naturreservater er opprettet med hjemmel i naturmangfoldloven §37: Område som har urørt, eller tilnærmet urørt natur eller utgjør spesiell naturtype og som har særskilt vitenskapelig eller pedagogisk betydning eller som skiller seg ut ved sin egenart, kan fredes som naturreservat.

Landskapsvern er hjemlet i naturmangfoldlovens §5: For å bevare egenart eller vakkert natur- eller kulturlandskap kan arealer legges ut som landskapsvernområde. Mer informasjon om Naturmangfoldloven.

Til hvert verneområde er det utarbeidet en forskrift som blant annet beskriver avgrensingen av området og gir vilkår for ferdsel innen verneområdet. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for verneområdene. Det betyr at de utarbeider planer, står for utførsel av tiltak og saksbehandler søknader. Fylkesmannen avklarer forholdet til naturmangfoldloven. Tiltak kan likevel være søknadspliktig i plan og bygningsloven, havneloven eller annet. Naturforvalter i kommunen vil kunne veilede og samordne nødvendige søknader.
Med bakgrunn i blant annet prosjektet sørnorsk kystnatur ønskes det næringsutvikling basert på naturverdiene i verneområdene. Kommunen vil være en pådriver for å få til prosjekt som kan gi økonomisk avkastning samtidig som naturverdiene ikke blir skadelidende. 

Mer informasjon om hvert område i følgende forskrifter (lenker til Lovdata):

 
Einarsnes plante- og fugefredningsområde
Fuglevika fuglefredningsområde
Hanangervann og Kråkenesvann landskapsvernområde
Havikafuglefredningsområde
Havnehagen landskapsvernområde
Jakobsholmen, Lilleholmen og Rundholmen naturreservat
Kviljo plante- og fuglefredningsområde
Listastrendene landskapsvernområde
Listeid naturreservat
Lundevågen fuglefredningsområde
Nesheimvannet naturreservat
Nordhasselvika fuglefredningsområde
Prestvannet fuglefredningsområde
Rauna naturreservat
Røyrtjønn naturreservat
Sellegrod naturreservat
Skydskjær naturreservat
Slevdalsvannet naturreservat
Stave plantefredningsområde
Steinodden plante- og fuglefredningsområde
Straumen naturreservat
Terneholmen naturreservat
Ulgjelsvann naturreservat
Vassenden naturreservat

 

Her finner du kart med kommunens verneområder samt andre registrerte naturverdier (aktiver ønsket lag under «vis kartlagsliste») : http://kart.naturbase.no/