Kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp eller trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Hva kan du søke om?

Oppfyller du kravene og blir prioritert, vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig. Boligene har ulik standard og størrelse. Kommunen tilbyr også tilrettelagte og bemannede boliger.

Krav til søker

For å søke kommunal bolig må du oppfylle kommunens vilkår. Kommunen gjør en prioritering mellom søkerne som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller vilkårene.

Kommunens gjeldende kriterier for å få tildelt kommunal bolig er følgende:

Du skal som hovedregel være uten fast bopel eller egnet bolig, og være uten mulighet til selv å skaffe deg egnet bolig selv.

Tildeling om kommunal utleiebolig skjer ut ifra en skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av gjeldende kriterier og av søkerens behov. Blant likestilte søkere skjer tildeling på grunnlag av søknadsdato.

Tildeling av bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester vil fra 1.juli 2017 skje etter definerte kriterier i «Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Farsund kommune».

Hva koster det?

Slik søker du om kommunal bolig

1) Fyll ut søknadsskjemaet og signer

Hva skjer videre?

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til den som har fattet vedtaket.