Endring i vedtatt kommunedelplan for Farsund-Lista

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 15.11.18 stadfested Farsund kommunestyrets vedtak av 8. mars 2018 vedr. kommunedelplan for Farsund-Lista. 

Testområde BE3 (i sjøen vest for Lista Fyr), og akvakulturområdene A4 (i sjøen sør for Havika) godkjennes. Departementets vedtak kan ikke påklages.

Oppdatert plankart kan ses på kommunens hjemmeside https://www.farsund.kommune.no/politikk/kommunale-planer