Oppfordring til klipping av vegetasjon i avkjørsler og mot offentlig vei

Vi ber deg som grunneier om å klippe vegetasjon på din eiendom som brer seg ut i offentlig vei eller vegetasjon som hindrer nødvendig sikt i avkjørsler eller kryss.

Vårt ønske er at våre gater og veier skal være tryggest mulig for både barn og voksne, harde og myke trafikanter. Klipping av busker og hekker mot offentlig vei er viktig for å gi nødvendig sikt og framkommeligheten på vei og fortau. Veglovens § 31 og 43 forteller om grunneiers ansvar for å opprettholde sikt. Samme veglov gir kommunen anledning til å klippe vegetasjon som henger ut i offentlig vei: 
§ 31.Tre, busker og annen plantevekst innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29, kan påbydast borttatt eller skorne ned i den mon det blir funne naudsynt av omsyn til ferdsla eller vegvedlikehaldet.

Les mer her:  pdfBrosjyre om klipping av hekk og busker

Klipping av hekk for trafikksikkerhet